Ársreikningur
Skýrsla og áritun forstjóra
Ársreikningur
Skýrsla og áritun forstjóra

Áfengis-og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) starfar í samræmi við lög nr. 86/2011 og er í eigu íslenska ríkisins. Markmið laganna er að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis og heildsölu tóbaks sem byggist á bættri lýðheilsu og samfélagslegri ábyrgð. Að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum áfengis- og tóbaksneyslu. Að vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks og takmarka framboð á óæskilegum vörum. ÁTVR heyrir undir fjármála- og efnahagsráðherra.

Á árinu 2023 var áfengi selt fyrir 38,2 ma.kr. með virðisaukaskatti. Í lítrum dróst sala áfengis saman um 2% á milli ára. Alls seldust 23.688 þús. lítrar, þar af var bjórsala 18.324 þús. lítrar.

Sala tóbaks nam 9,9 ma.kr. með virðisaukaskatti. ÁTVR innheimtir tóbaksgjald. Gjaldið nam 4.579 m.kr. á árinu 2023 og lækkaði um 117 m.kr. frá árinu á undan. Sala vindlinga í magni dróst saman um 8,8%. Sala vindlinga nam 682 þús. kartonum og af vindlum seldust 3.184 þúsund stykki. Selt magn neftóbaks var 10.192 kg og var samdráttur 13,6% frá fyrra ári.

Viðskiptavinafjöldi Vínbúðanna var 5,2 milljónir sem eru 0,5% fleiri viðskiptavinir en árið á undan.

Eignir námu 8.985 m.kr, skuldir voru 1.759 m.kr. og eigið fé nam 7.226 m.kr. í árslok 2023. Greiddur var 500 m.kr. arður í ríkissjóð.

Á árinu fengu 641 starfsmenn greidd laun hjá ÁTVR. Margir eru í hlutastarfi. Ársverk voru 333, sem er fjölgun um 4 ársverk á milli ára.

Unnið var að endurbótum á húsnæði ÁTVR að Stuðlahálsi í Reykjavík og undirbúningi stækkunar á dreifingarmiðstöðinni. Ýmsar endurbætur voru gerðar í Vínbúðunum Seyðisfirði, Borgarnesi og Vestmannaeyjum. Vínbúðirnar Búðardal og Hólmavík voru endurnýjaðar frá grunni. Vínbúðin Vík í Mýrdal flutti í nýtt og glæsilegt húsnæði og hafist var handa við framkvæmdir við nýja Vínbúð að Álfabakka í Reykjavík. Einnig var unnið að uppfærslu upplýsingakerfa ÁTVR.

Vegna eldgoss var Vínbúðinni Grindavík lokað.

Lögum um gjald af áfengi og tóbaki var breytt í upphafi árs þannig að bæði áfengisgjald og tóbaksgjald var hækkað um 7,7%.

Forstjóri ÁTVR staðfestir ársreikning fyrirtækisins fyrir árið 2023 með undirritun sinni.

Reykjavík, mars 2024

Undirritað rafrænt

Ívar J. Arndal, forstjóri.

Áritun ríkisendurskoðanda
Ársreikningur
Áritun ríkisendurskoðanda
Til fjármála- og efnahagsráðherra
Forsendur, hlutverk og ábyrgð ríkisendurskoðanda

Ríkisendurskoðandi starfar á grundvelli laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana. Hlutverk ríkisendurskoðanda er að tryggja að fram fari endurskoðun og eftirlit í samræmi við 4. gr. laganna.

Ríkisendurskoðandi ber húsbóndaábyrgð á störfum þeirra endurskoðenda sem starfa hjá Ríkisendurskoðun og framkvæma endurskoðun á grundvelli laga um endurskoðendur og endurskoðun, lögum um ársreikninga og þeim almennu reglum sem þeir hlíta samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum.

Endurskoðunin var framkvæmd í samræmi við lög nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga.

Ríkisendurskoðun, mars 2023

Undirritað rafrænt

Guðmundur Björgvin Helgason

Ríkisendurskoðandi

Áritun endurskoðanda
Ársreikningur
Áritun Ríkisendurskoðunar
Til fjármála- og efnahagsráðherra
Álit

Ársreikningur ÁTVR fyrir árið 2023 er endurskoðaður samkvæmt lögum nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu forstjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit Ríkisendurskoðunar að ársreikningurinn sýni glögga mynd af fjárhagsstöðu ÁTVR 31. desember 2023, afkomu fyrirtækisins og breytingu á handbæru fé á árinu 2023, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur fyrir áliti

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð ríkisendurskoðanda hér á eftir. Ríkisendurskoðandi er óháður ÁTVR og starfar í samræmi við lög nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, og siðareglur alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana (INTOSAI). Skrifstofa ríkisendurskoðanda nefnist Ríkisendurskoðun og fer hann með stjórn hennar. Ríkisendurskoðandi telur að við endurskoðunina hafi verið aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit Ríkisendurskoðunar á ársreikningnum.

Ábyrgð forstjóra á ársreikningnum

Forstjóri er ábyrgur fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Forstjóri er einnig ábyrgur fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er að sé til staðar við gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið ríkisendurskoðanda er að aflað sé nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit Ríkisendurskoðunar á ársreikningnum. Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging þess að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Endurskoðun var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og hún byggir á faglegri dómgreind og gagnrýni. Einnig framkvæmir Ríkisendurskoðun eftirfarandi:

  • Greinir og metur hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, endurskoðunaraðgerðir skipulagðar og framkvæmdar til að bregðast við þeirri hættu og aflað endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit á reikningnum. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá reglum innra eftirlits.
  • Aflar skilnings á innra eftirliti í þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir og meta hvort það tryggi viðunandi árangur.
  • Metur hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í samræmi við reikningsskilareglur.
  • Ályktar um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og á grundvelli endurskoðunarinnar leggur mat á hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef endurskoðunin leiðir í ljós að talið sé að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreiknings í áritun Ríkisendurskoðunar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þarf að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar. Engu að síður geta aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi fyrirtækisins.
  • Metur í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metur framsetningu, uppbyggingu og innihald, þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Ríkisendurskoðun ber að upplýsa forstjóra um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg atriði sem fram komu við endurskoðunina, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Ríkisendurskoðun,

Guðmundur Björgvin Helgason,

ríkisendurskoðandi

Rekstrarreikningur
Ársreikningur
Rekstrarreikningur árið 2023
Skýr. 2023 2022
Rekstrartekjur
Sala áfengis 34.381.787 32.901.857
Sala tóbaks 7.978.212 8.136.822
Sala umbúða o.fl. 121.214 86.601
42.481.213 41.125.280
Rekstrargjöld
Vörunotkun 10 36.011.130 34.951.419
Laun og launatengd gjöld 11 3.680.975 3.370.975
Húsnæðiskostnaður 858.428 819.095
Sölu- og dreifingarkostnaður 234.609 242.395
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður 570.155 450.783
Annar rekstrarkostnaður 53.960 56.980
Afskriftir 13 357.256 288.758
41.766.513 40.180.405
Rekstrarhagnaður 714.700 944.875
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 12 64.225 (67.527)
Hagnaður ársins 778.925 877.348
Efnahagsreikningur
Ársreikningur
Efnahagsreikningur árið 2023
Skýr. 2023 2022
Eignir
Rekstrarfjármunir 4,13 1.813.278 1.804.366
Eignarhlutir í öðrum félögum 5,14 7.500 7.500
Fastafjármunir samtals 1.820.778 1.811.866
Birgðir 6,15 2.738.169 2.919.744
Viðskiptakröfur 7,16 1.060.497 1.072.990
Handbært fé 8 3.365.697 3.028.163
Veltufjármunir samtals 7.164.363 7.020.897
Eignir samtals 8.985.141 8.832.763
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé 17 7.226.300 6.947.375
Eigið fé samtals 7.226.300 6.947.375
Skammtímaskuldir
Lánardrottnar 9 986.927 1.144.797
Aðrar skammtímaskuldir 771.914 740.591
Skammtímaskuldir samtals 1.758.841 1.885.388
Eigið fé og skuldir samtals 8.985.141 8.832.763
Skuldbindingar 18
Sjóðstreymi
Ársreikningur
Sjóðstreymi árið 2023
Skýr. 2023 2022
Rekstrarhreyfingar
Hagnaður ársins 778.925 877.348
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi:
Afskriftir 13 357.256 288.758
Tap (söluhagnaður) af fastafjármunum (43.396) (943)
Veltufé frá rekstri 1.092.785 1.165.163
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, lækkun (hækkun) 181.575 (218.842)
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) 12.493 (8.450)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) (126.547) 52.200
67.521 (175.092)
Handbært fé frá rekstri 1.160.306 990.071
Fjárfestingarhreyfingar
Fasteignir 13 (24.947) (57.797)
Innréttingar og annar búnaður 13 (309.829) (378.784)
Bifreiðar 13 (42.558) (101.690)
Söluverð rekstrarfjármuna 54.562 6.523
Fjárfestingarhreyfingar (322.772) (531.748)
Fjármögnunarhreyfingar
Arður til ríkissjóðs 17 (500.000) (500.000)
Fjármögnunarhreyfingar (500.000) (500.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 337.534 (41.678)
Handbært fé í ársbyrjun 3.028.163 3.069.841
Handbært fé í lok ársins 3.365.697 3.028.163
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Skýringar
Ársreikningur
Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskila

1. Ársreikningur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerð nr. 696/2019 um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Skattar

2. Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki greiða almennt ekki tekjuskatta.

Erlendir gjaldmiðlar og innlendar vísitölur

3. Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur í árslok. Viðskipti í erlendum gjaldeyri á árinu eru umreiknuð í íslenskar krónur á viðskiptadegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning. Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 2024. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

Rekstrarfjármunir

4. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar afskriftir.

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum kostnaði við að koma eignunum á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við áætlaðan endingartíma og eignarhaldstíma.

Eignarhlutar í öðrum félögum

5. Eignarhlutar í félögum eru færðir á nafnverði.

Birgðir

6. Birgðir samanstanda af endursöluvörum og rekstrarvörum. Birgðirnar eru metnar á síðasta innkaupsverði að teknu tilliti til gallaðra og úreltra vara.

Viðskiptakröfur

7. Greiðslukortakröfur eru færðar meðal viðskiptakrafna. Viðskiptakröfur eru færðar á kostnaðarverði.

Handbært fé

8. Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnstæðum.

Viðskiptaskuldir

9. Viðskiptaskuldir eru færðar á kostnaðarverði.

Vörunotkun

10. Tóbaksgjald er innheimt við sölu tóbaks og er því skilað mánaðarlega til Skattsins. Tóbaksgjaldið er skilgreint sem hluti af kostnaðarverði seldra vara í bókhaldi ÁTVR. Alls námu greiðslur tóbaksgjalds 4.578 m.kr. á árinu 2023.

Sundurliðun vörunotkunar 2023 2022
Vörunotkun, áfengi 29.302.998 28.110.627
Vörunotkun, tóbak 6.674.450 6.806.659
Vörunotkun, umbúðir 33.682 34.133
Samtals 36.011.130 34.951.419
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Starfsmannamál

11. Laun og launatengd gjöld sundurliðast þannig:

Sundurliðun launa og launatengdra gjalda 2023 2022
Dagvinnulaun 2.146.136 1.928.462
Yfirvinna 769.397 734.302
Launatengd gjöld 658.284 601.199
Viðbótarframlag til lífeyrissjóðs 97.498 100.707
Áfallið reiknað orlof, breyting 9.660 6.306
Samtals 3.680.975 3.370.975
Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Launagjöld hækka um 9,2% milli ára. Reiknuð ársverk á árinu 2023 voru 333, en 329 árið 2022.

Laun og launatengd gjöld vegna forstjóra námu 26,3 m.kr. en voru 23,9 m.kr. árið á undan.

Áunnið orlof starfsmanna er reiknað og fært í ársreikninginn. Það nam 202,5 m.kr. í árslok 2023 en til samanburðar nam skuldbindingin 192,8 m.kr. árið áður.

Skuldbindingar ÁTVR vegna eftirlauna núverandi og fyrrverandi starfsmanna voru gerðar upp á árinu 1999. Skuldbindingar sem falla til árlega eru gerðar upp við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins jafnóðum. Í lögum nr 127/2016 var gerð breyting um aukaframlag til A-deildar lífeyrisjóðs starfsmanna ríkisins. Greiðslur til LSR árið 2023 voru 97,5 m.kr. en 100,7 m.kr. árið 2022.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

12. Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)

Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda) 2023 2022
Vaxtatekjur 301.141 123.992
Þóknanir vegna debet- og kreditkorta (167.139) (161.822)
Fjármagnstekjuskattur (66.142) (27.146)
Vaxtagjöld (3.634) (2.551)
Samtals 64.225 (67.527)
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Rekstrarfjármunir

13. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

Bifreiðar Fasteignir Innréttingar
og annar bún.
Samtals
Stofnverð 1.1.2023 380.098 1.416.490 1.755.342 3.551.931
Viðbót á árinu 42.558 24.947 309.829 377.334
Selt og niðurlagt á árinu (31.382) (17.805) (137.211) (186.399)
Stofnverð 31.12.2023 391.274 1.423.631 1.927.960 3.742.866
Afskrifað 1.1.2023 180.868 839.287 727.410 1.747.565
Afskrifað á árinu 45.957 28.125 267.287 341.369
Selt og niðurlagt á árinu (25.938) (11.039) (122.369) (159.346)
Afskrifað 31.12.2023 200.888 856.373 872.327 1.929.588
Bókfært verð 31.12.2023 190.386 567.259 1.055.633 1.813.278
Afskriftarhlutföll 12-15% 2-4% 12-20%
Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Gjaldfærð afskrift ársins var 341,4 m.kr. En seldar og niðurlagðar eignir námu 27 m.kr., samtals 368,4 m.kr.

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Bókfært verð Fasteignamat Brunabótamat
Fasteignir og lóðir 567.259 3.761.125 4.780.400
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Eignarhlutar í félögum

14. Hlutabréf í Endurvinnslunni hf. eru færð á nafnverði 7.500 þús. kr.

Birgðir

15. Birgðir um áramót skiptast í áfengi, tóbak, umbúðir og rekstrarvörur:

2023 2022
Áfengi 2.504.988 2.667.292
Tóbak 200.575 222.018
Umbúðir 13.323 13.430
Rekstrarvörubirgðir 19.282 17.004
Samtals 2.738.168 2.919.744
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Viðskiptakröfur

16. Viðskiptakröfur sundurliðast þannig:

2023 2022
Kröfur vegna greiðslukorta 965.887 960.369
Aðrar viðskiptakröfur 94.610 112.621
Samtals 1.060.497 1.072.990
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Eigið fé

17. Yfirlit eiginfjárreikninga:

Yfirlit eiginfjárreikninga: Óráðstafað
Eigið fé 1.1. 6.947.375
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 778.925
Arður til ríkissjóðs (500.000)
Eigið fé 31.12. 7.226.300
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Önnur mál

Í tengslum við starfsemi ÁTVR voru 43 húsaleigusamningar í gildi í árslok 2023.

Kennitölur

19. Fimm ára yfirlit

2023 2022 2021 2020 2019
Rekstur:
Rekstrartekjur 42.481 41.125 45.050 44.904 36.969
Rekstrargjöld (41.409) (39.892) (43.001) (42.706) (35.619)
Rekstrarhagn. f. afskr. 1.072 1.233 2.049 2.198 1.350
Afskriftir (357) (289) (288) (276) (246)
Rekstrarhagnaður 715 945 1.761 1.922 1.104
Hreinar fjárm.tekjur 64 (68) (130) (109) (48)
Hagnaður ársins 779 877 1.631 1.813 1.056
Efnahagur:
Fastafjármunir 1.821 1.812 1.568 1.548 1.540
Veltufjármunir 7.164 7.021 6.835 5.761 4.705
Eignir alls 8.985 8.833 8.403 7.309 6.246
Eigið fé 7.226 6.947 6.570 5.431 4.618
Skammtímaskuldir 1.759 1.886 1.833 1.878 1.628
Eigið fé og skuldir alls 8.985 8.833 8.403 7.309 6.246

Helstu kennitölur um afkomu og fjárhagsstöðu fyrirtækisins á síðustu fimm árum:

2023 2022 2021 2020 2019
Rek.hagn.f.afskr./Tekjur 2,5% 3,0% 4,5% 4,5% 4,9%
Veltufjárhlutfall 4,07 3,72 3,73 3,73 3,07
Eiginfjárhlutfall 80,4% 78,6% 78,2% 78,2% 74,3%
Arðsemi eigin fjár 11,2% 13,3% 30,0% 39,3% 23,2%
Fjárhæðir eru í þúsundum króna